Legea nr.275/2017 privind plata defalcată a TVA

L E G E

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:

 1. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul

cuprins:

d) cont de TVA – contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2).”

 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 2. – (1) Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

 

b) începand cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

 

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

(2) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin.(1), pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens.

(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:

a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (6) sau a art. 331 din Codul fiscal;

b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310 – 315 şi art. 3151 din Codul fiscal.

(4) Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.

(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) şi (2) aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art.319 din Codul fiscal şi avansurile încasate începând cu această dată.

(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

(7) ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii: denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.

 

(8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (6) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018

b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).

(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum şi persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel: 

a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;

b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi nu a depus notificarea menţionată la alin. (6).

(10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin.(1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. 

(13) Persoanele prevăzute la alin. (10) – (12) nu mai aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu data radierii din registru.” 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 3. – (1) Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor  publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile şi persoanele nestabilite în Romania din punct de vedere al TVA şi care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) şi (2).

(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

Prin excepţie, în cazul în care contractul/clientul menţionează că suma va fi alocată unei anumite părţi din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma platită.

(5) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică:

 1. în situaţia în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;

 2. în situaţia în care plata se efectuează în natură;

 3. în situaţia în care plata se efectuează prin compensare;

 4. în situaţiile prevăzute la art 14. alin. (1) şi art. 15 alin. (5);

 1. în cazul finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor.”

  4. La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.

  5. La articolul 5, alineatele (5) – (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în perioada de 90 de zile lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi prin contul respectiv. 

(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la comunicare.”

6. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

 

7. La articolul 7, alineatul (1) se abrogă.

 

8. La articolul 8, litera h) se abrogă.

 

9. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;

b) TVA achitată la bugetul de stat;

……………………………………………………………………………………………………..

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi (2) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;

……………………………………………………………………………………………………..

l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;”

10. La articolul 9 alineatul (1), litera m) se abrogă.

11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. – (1) Instituţiile publice au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz. Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.”

12. Articolul 12 se abrogă.

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 13. – Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) şi (2) au obligaţia să comunice contul de TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1).”

14. La articolul 14, alineatul (2) se aborgă.

15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 15. – (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;

 

b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);

 

c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA şi încasate după această dată.

(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare. 

(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA şi achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.

(4) În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu. Nu intră sub incideţa acestor prevederi operaţiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).

(5) În cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.

(6) Dispoziţiile alin. (1) – (3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care au înfiinţate popriri asupra conturilor.”

16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 16. – Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.”

17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 17. – După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor, se fac venit la bugetul de stat.”

18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 18. – Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;

 

b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al funizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

 

c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;

 

d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 30 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

 

e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) a obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) şi la art. 13;

 

f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

 

g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

 

h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

 

i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie;

 

j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;

 

k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la data debitării eronate.”

19. La articolul 19 partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 19. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele contravenţii se sancţionează după cum urmează:

a) contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b);”

20. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abrogă.

21. La articolul 19 alineatul (1), literele c) – j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

d) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;

e) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

f) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

g) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

h) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

i) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;

j) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat.”

22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 20. – În cazul  furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA şi care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului.”

23. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 22. – (1) Prevederile art. 1 – 11 şi ale art. 13 – 15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansuri încasate începând cu 1 ianuarie 2018. 

(2) În perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prevederile art. 1 – 11 şi ale art. 13 – 15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansurile încasate, începând cu această dată.”

24. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

25. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.”

26. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 23. – Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, beneficiază de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.”

27. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;”

28. La articolul 24, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.”

29. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:

Art. 25. – Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA dupa 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeaşi facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, şi persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăţilor defalcate a TVA în anul 2017.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Notă

Atunci cand plătiți un furnizor, aveți posibilitatea să verificați dacă aplică sau nu split TVA folosind programul Tigris394 Verificator.

Descărcați-l și instalati