ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019

ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din aceeaşi lege
au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile
financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
ART. 2
Prezentul ordin se aplică de către entităţile prevăzute la art. 3, 4 şi 12.
ART. 3
Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu
financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare
anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr.
1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
(1) Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar
diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
(3) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea,
raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie, la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale
întocmite de entităţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 5
(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de
verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către
societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar
2018 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2018, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise
la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 întocmesc situaţiile financiare anuale
individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2019, societăţile ale căror valori mobiliare au fost
admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 ţin contabilitatea în baza prevederilor
IFRS.
ART. 6
(1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia
să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin, sau anexa nr. 3, după caz.
(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct
de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt
avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
ART. 7
(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor
persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în
care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe
sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii
se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând
activitatea tuturor sediilor permanente.
(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
ART. 8
Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
ART. 9
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în
termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi
subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European, în condiţiile prevăzute la art. 7.
ART. 10
(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror
exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).
ART. 11
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie
având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile generale cuprinse la pct.
I subpct. 1.4 şi la pct. I subpct. 1.5 din anexa nr. 1.
ART. 12
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie
având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, şi prevederile generale
cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1.
ART. 13
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile
anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul
raportărilor contabile semestriale depuse de operatorii economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
ART. 14
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări
contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 23 ianuarie 2018, cu
excepţia art. 13 – 15 din ordinul menţionat.
ART. 15
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Bucureşti, 3 ianuarie 2019.
Nr. 10.
ANEXA 1
Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
I. Prevederi generale
1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice
întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul
prescurtat al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul
Finanţelor Publice pentru acestea.
(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice întocmesc
situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului,
utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Pentru
activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial,
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României,
respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de
reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
(2) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate
de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia
situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoţite de formularul „Date
informative” şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, în formatul stabilit de Banca Naţională a
României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
1.5. (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit
şi de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele
internaţionale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în
formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară,
distinct de situaţiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite
de formularul „Date informative” şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, în formatul stabilit
de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul
electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi
programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei de
inactivitate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor
Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale
pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în
termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
(3) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României,
respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (1),
formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul
de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de
asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie,
gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe
serverul de web al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
1.6. (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate
şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile depun
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în condiţiile
prevăzute de ordin.
1.7. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei.
Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
1.8. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de
telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la
încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări
sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
(2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi),
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind
activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din
România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în
situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul
permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ”, respectiv „Bilanţ prescurtat”,
cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale
cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit
prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de
subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
(5) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital
integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
1.9. (1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are
obligaţia gestionării entităţii.
1.10. Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea
generală a acţionarilor/asociaţilor.
1.11. (1) În baza art. 185 din legea societăţilor, consiliul de administraţie, respectiv directoratul,
este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi
în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată
o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale aprobate conform pct. 1.10 din
prezenta anexă, însoţite de documentele prevăzute de lege.
(2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului
Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format
hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente
cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, sau numai în
formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic,
împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii.
(4) Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.
II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
A. Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2.1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei
criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10, întocmesc situaţii financiare
anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din
reglementările contabile.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4.
Microentităţile prezintă informaţii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.
2.2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu
depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9
alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii financiare
anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările
contabile;
3. note explicative la situaţiile financiare anuale.
Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de
trezorerie.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.
2.3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei
criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes
public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;
2. cont de profit şi pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările
contabile;
3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
4. situaţia fluxurilor de trezorerie;
5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.
2.4. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul
„cod 10”, iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere, simbolul „cod 20”.
2.5. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de
raportare situaţii financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările
contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare.
2.6. (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2018, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale
corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018, încadrarea în criteriile
de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului
financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului
financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de
verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent. Entităţile care au ales un exerciţiu
financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor
determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a
indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la
finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie
2019.
(3) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare
anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel
puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când
acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.
(5) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile
prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente
exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a
balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată
ulterioară datei de 1 ianuarie 2019.
2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situaţiile financiare anuale se aplică şi subunităţilor
fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate,
cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului
Economic European.
(2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor
481 „Decontări între unitate şi subunităţi” şi 482 „Decontări între subunităţi” se transferă în contul
461 „Debitori diverşi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi”/analitic distinct, după caz,
urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au
provenit.
(3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în
România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul
permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor
sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea
informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale” din
Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin
informaţiile cerute de capitolul respectiv.
2.9. (1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la rândul 23 „Salarii şi
indemnizaţii”, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, la rândul 04, toate
cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
(2) La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea
tichetelor acordate, potrivit legii.
B. Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
2.10. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc şi publică situaţii financiare anuale
individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea
balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de
către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului
financiar 2018, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în
Planul de conturi prevăzut la punctul 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2018, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise
la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 întocmesc situaţiile financiare anuale
individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza
Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2018 se
procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza
Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile
de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit
prevederilor IFRS.
(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate prin retratare potrivit prevederilor
IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi a raportării contabile prevăzute la
art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
(5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale
întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.12. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.10 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege.
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de
raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entităţile prevăzute la pct. 2.11 depun şi o
situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată
în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
2.13. Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii.
2.14. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, societăţile menţionate la pct. 2.10
folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având
ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, precum şi un fişier cu extensia
zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa
cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită
încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
III. Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice
3.1. (1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:
a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
(2) Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând
Spaţiului Economic European, subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu
sediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite de sediile
permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaţiile
financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
3.2. (1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice situaţii financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu
anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt
incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul
„Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4.
3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului
financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a
persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.
(2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.
27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul
financiar ales.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format
electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă
electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format
electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul
Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele
de identificare a entităţii:
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.
(5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei menţionate
la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
(6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate
la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului
financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele
nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data
înfiinţării acestora.
(7) Prevederile de la alin. (1) – (6) se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără
personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de
către fiecare asemenea subunitate.
3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaraţiei sau a înştiinţării,
după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.5. (1) Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit
sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de
acoperire a pierderii contabile.
(2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate,
potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească şi să publice anual un raport asupra
plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
odată cu situaţiile financiare anuale.
(3) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art.
10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care
îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare
şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
IV. Completarea situaţiilor financiare anuale
A. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile cărora le sunt incidente
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general
prevăzut la capitolul 14 din aceste reglementări.
B. Completarea situaţiilor financiare anuale de către societăţile cărora le sunt incidente
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la capitolul 10 din aceste
reglementări.
V. Nomenclator – forme de proprietate
______________________________________________________________________________
Codul Denumirea
______________________________________________________________________________
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale*1)
15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral
de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital
integral de stat deţin capitalul social
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii
autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ*2) (cu capital de stat şi privat – sub 50%, 50% şi
peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – sub 50%)
21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – 50% şi peste 50%)
25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat
de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe
societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50%
şi 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat
autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi în nume colectiv
32 Societăţi în comandită simplă
33 Societăţi în comandită pe acţiuni
34 Societăţi pe acţiuni
35 Societăţi cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi
instituţiilor politice şi obşteşti)
————
*1) La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de
stat.
*2) La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu
este integral de stat.
VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale
6.1. (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt
incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând formularistica necesară şi
programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului
de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale pentru
Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
(3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă,
constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia
zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să
permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau
numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, entităţile care aplică
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu
financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit
de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin
care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare
a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare
anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, albnegru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care
este ataşat fişierul zip.
ANEXA 2
SISTEMUL DE RAPORTARE CONTABILĂ ANUALĂ LA 31 DECEMBRIE
I. Prevederi generale
1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să
întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.
1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică şi persoanelor
juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi
rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din
prezentul ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din ordin.
1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile
anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile
poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995
privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter
financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.
(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la
implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. (1) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481
„Decontări între unitate şi subunităţi” şi 482 „Decontări între subunităţi” se transferă în contul 461
„Debitori diverşi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi”/analitic distinct, după caz, urmând ca,
la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
(2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în
România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul
permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor
sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea
informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31
decembrie
2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care
cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2
din prezenta anexă;
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta
anexă;
c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4;
d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4.
2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi
cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate” cuprinse în raportarea contabilă
anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data
de 31 decembrie.
2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de
telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la
încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări
sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de
activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul
CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără
personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate,
codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent
desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în
raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea
identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate,
potrivit legii.
(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau
persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând
formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine
prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea
raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din
prezenta anexă. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al
Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este
elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale,
respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.
2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările
contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă
electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin
programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.
2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în
lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind
formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1.
2.11. (1) Entităţile înscriu, la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia
veniturilor şi cheltuielilor”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
(2) La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative” (cod 30) din anexa nr. 4 se cuprinde
contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice
3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile
anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, precum şi
de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Acelaşi
termen se aplică şi pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile
permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările
contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare
depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform
prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie
4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul
de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.
4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10),
prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
Judeţul _____________________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea ________________________ (denumire clasă CAEN) ______________
Adresa: localitatea _____________, Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
sectorul _____, str. ____________, Activitatea preponderentă
nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___ efectiv desfăşurată
Telefon __________, fax __________ (denumire clasă CAEN) ______________
Număr din registrul comerţului ___ Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
Forma de proprietate ________|_|_| Cod unic de înregistrare
__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie ………….
Cod 10 – lei –
____________________________________________________________________________
| Denumirea elementului |Nr.| Sold an curent la: |
| |rd.|________________________|
| | |01 ianuarie|31 decembrie|
|_______________________________________________|___|___________|____________|
| A | B | 1 | 2 |
|_______________________________________________|___|___________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 – | 01| | |
| | 2801) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – | 02| | |
| | 2803 – 2903) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci | 03| | |
| | comerciale, drepturi şi active similare | | | |
| | şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 | | | |
| | + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Fond comercial (ct. 2071 – 2807) | 04| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Active necorporale de explorare şi | 05| | |
| | evaluare a resurselor minerale (ct. 206 -| | | |
| | 2806 – 2906) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Avansuri (ct. 4094) | 06| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 01 la 06) | 07| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212| 08| | |
| | – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 | 09| | |
| | + 223 – 2813 – 2913) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier | 10| | |
| | (ct. 214 + 224 – 2814 – 2914) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Investiţii imobiliare (ct. 215 – 2815 | 11| | |
| | – 2915) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Imobilizări corporale în curs de | 12| | |
| | execuţie (ct. 231 – 2931) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Investiţii imobiliare în curs de | 13| | |
| | execuţie (ct. 235 – 2935) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 7. Active corporale de explorare şi | 14| | |
| | evaluare a resurselor minerale (ct. 216 -| | | |
| | 2816 – 2916) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 8. Active biologice productive (ct. 217 +| 15| | |
| | 227 – 2817 – 2917) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 9. Avansuri (ct. 4093) | 16| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 08 la 16) | 17| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 -| 18| | |
| | 2961) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Împrumuturi acordate entităţilor din | 19| | |
| | grup (ct. 2671 + 2672 – 2964) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Acţiunile deţinute la entităţile | 20| | |
| | asociate şi la entităţile controlate în | | | |
| | comun (ct. 262 + 263 – 2962) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Împrumuturi acordate entităţilor | 21| | |
| | asociate şi entităţilor controlate în | | | |
| | comun (ct. 2673 + 2674 – 2965) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 – | 22| | |
| | 2963) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + | 23| | |
| | 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 18 la 23) | 24| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 +| 25| | |
| | 24) | | | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | I. STOCURI | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Materii prime şi materiale consumabile| 26| | |
| | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 | | | |
| | + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 – | | | |
| | 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Producţia în curs de execuţie | 27| | |
| | (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* – 393 – | | | |
| | 3941 – 3952) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Produse finite şi mărfuri | 28| | |
| | (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354| | | |
| | + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/-| | | |
| | 378 – 3945 – 3946 – 3947 – 3953 – 3954 – | | | |
| | 3955 – 3956 – 3957 – 396 – 397 – din ct. | | | |
| | 4428) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Avansuri (ct. 4091) | 29| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 26 la 29) | 30| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | II. CREANŢE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Creanţe comerciale*1) (ct. 2675* + | 31| | |
| | 2676* + 2678* + 2679* – 2966* – 2968* + | | | |
| | 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Sume de încasat de la entităţile | 32| | |
| | afiliate (ct. 451** – 495*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Sume de încasat de la entităţile | 33| | |
| | asociate şi entităţile controlate în | | | |
| | comun (ct. 453** – 495*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** +| 34| | |
| | 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din| | | |
| | ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** | | | |
| | + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** – 496 | | | |
| | + 5187) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 | 35| | |
| | – 495*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Creanţe reprezentând dividende | 36| | |
| | repartizate în cursul exerciţiului | | | |
| | financiar (ct. 463) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 31 la 36) | 37| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Acţiuni deţinute la entităţile | 38| | |
| | afiliate (ct. 501 – 591) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. | 39| | |
| | 505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 595 – 596| | | |
| | – 598 + 5113 + 5114) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 38 + 39) | 40| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI | 41| | |
| | (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532| | | |
| | + 541 + 542) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | 42| | |
| | (rd. 30 + 37 + 40 + 41) | | | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| C. | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44 + | 43| | |
| | 45), din care: | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la| 44| | |
| | un an (din ct. 471*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 45| | |
| | de un an (din ct. 471*) | | | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | | | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de | 46| | |
| | obligaţiuni, prezentându-se separat | | | |
| | împrumuturile din emisiunea de | | | |
| | obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 | | | |
| | – 169) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Sume datorate instituţiilor de credit | 47| | |
| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + | | | |
| | 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor| 48| | |
| | (ct. 419) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Datorii comerciale – furnizori (ct. | 49| | |
| | 401 + 404 + 408) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + | 50| | |
| | 405) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Sume datorate entităţilor din grup | 51| | |
| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi | 52| | |
| | entităţilor controlate în comun (ct. 1663| | | |
| | + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile | 53| | |
| | fiscale şi datoriile privind asigurările | | | |
| | sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + | | | |
| | 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446***| | | |
| | + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + | | | |
| | 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +| | | |
| | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 46 la 53) | 54| | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE | 55| | |
| | NETE (rd. 42 + 44 – 54 – 71 – 74 – 77) | | | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 56| | |
| | (rd. 25 + 45 + 55) | | | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | | | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de | 57| | |
| | obligaţiuni, prezentându-se separat | | | |
| | împrumuturile din emisiunea de | | | |
| | obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 | | | |
| | – 169) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Sume datorate instituţiilor de credit | 58| | |
| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + | | | |
| | 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor| 59| | |
| | (ct. 419) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Datorii comerciale – furnizori (ct. | 60| | |
| | 401 + 404 + 408) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + | 61| | |
| | 405) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 6. Sume datorate entităţilor din grup | 62| | |
| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi | 63| | |
| | entităţilor controlate în comun (ct. 1663| | | |
| | + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile | 64| | |
| | fiscale şi datoriile privind asigurările | | | |
| | sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + | | | |
| | 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446***| | | |
| | + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + | | | |
| | 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +| | | |
| | 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 57 la 64) | 65| | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| H. | PROVIZIOANE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Provizioane pentru beneficiile | 66| | |
| | angajaţilor (ct. 1515 + 1517) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)| 67| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + | 68| | |
| | 1513 + 1514 + 1518) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 66 + 67 + 68) | 69| | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| I. | VENITURI ÎN AVANS | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 70| | |
| | (rd. 71 + 72), din care: | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la| 71| | |
| | un an (din ct. 475*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 72| | |
| | de un an | | | |
| | (din ct. 475*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. | 73| | |
| | 472) – total (rd. 74 + 75), din care: | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la| 74| | |
| | un an (din ct. 472*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 75| | |
| | de un an (din ct. 472*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Venituri în avans aferente activelor | 76| | |
| | primite prin transfer de la clienţi (ct. | | | |
| | 478) (rd. 77 + 78), din care: | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la| 77| | |
| | un an (din ct. 478*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 78| | |
| | de un an | | | |
| | (din ct. 478*) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Fond comercial negativ (ct. 2075) | 79| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) | 80| | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
| J. | CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | I. CAPITAL | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 4. Patrimoniul institutelor naţionale de | 84| | |
| | cercetare-dezvoltare | | | |
| | (ct. 1018) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 5. Alte elemente de capitaluri proprii | 85| | |
| | (ct. 1031) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 84 + 85) | 86| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | IV. REZERVE | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 2. Rezerve statutare sau contractuale | 90| | |
| | (ct. 1063) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | TOTAL (rd. 89 la 91) | 92| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Acţiuni proprii (ct. 109) | 93| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Câştiguri legate de instrumentele de | 94| | |
| | capitaluri proprii (ct. 141) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Pierderi legate de instrumentele de | 95| | |
| | capitaluri proprii (ct. 149) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 96| | |
| | REPORTAT(Ă) (ct. 117) |________|___|___________|____________|
| | | SOLD D | 97| | |
| |_________________________________|________|___|___________|____________|
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 98| | |
| | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE |________|___|___________|____________|
| | RAPORTARE (ct. 121) | SOLD D | 99| | |
| |_________________________________|________|___|___________|____________|
| | Repartizarea profitului (ct. 129) |100| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | CAPITALURI PROPRII – TOTAL |101| | |
| | (rd. 86 + 87 + 88 + 92 – 93 + 94 – 95 + | | | |
| | 96 – 97 + 98 – 99 – 100) | | | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Patrimoniul public (ct. 1016) |102| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | Patrimoniu privat (ct. 1017)*2) |103| | |
| |__________________________________________|___|___________|____________|
| | CAPITALURI – TOTAL (rd. 101 + 102 + 103) |104| | |
|____|__________________________________________|___|___________|____________|
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
*1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679
reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o
perioadă mai mică de 12 luni.
*2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile
Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi
a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările
ulterioare.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
4.3. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod
20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie ……..
Cod 20 – lei –
____________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorilor |Nr.| Perioada de |
| |rd.| raportare |
| | |___________________|
| | |An |An curent|
| | |precedent| |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| A | B | 1 | 2 |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 1.| Cifra de afaceri netă | 01| | |
| | (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Producţia vândută | 02| | |
| | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | |
| | entităţile radiate din Registrul general şi | | | |
| | care mai au în derulare contracte de leasing | | | |
| | (ct. 766*) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | |
| | cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 2.| Venituri aferente costului producţiei| Sold C | 07| | |
| | în curs de execuţie (ct. 711 + 712) |________|___| | |
| | | Sold D | 08| | |
|____|______________________________________|________|___|_________|_________|
| 3.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | |
| | necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 4.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 10| | |
| | corporale (ct. 755) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 5.| Venituri din producţia de investiţii | 11| | |
| | imobiliare (ct. 725) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 6.| Venituri din subvenţii de exploatare | 12| | |
| | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 +| | | |
| | 7419) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 7.| Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + | 13| | |
| | 7815) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, venituri din fondul comercial | 14| | |
| | negativ (ct. 7815) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, venituri din subvenţii pentru | 15| | |
| | investiţii (ct. 7584) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 16| | |
| (rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 8.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 17| | |
| | materialele consumabile (ct. 601 + 602) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606| 18| | |
| | + 608) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 19| | |
| | (ct. 605) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 20| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 9.| Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din | 22| | |
| | care: | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + | 23| | |
| | 643 + 644) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 24| | |
| | socială (ct. 645 + 646) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 10.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 25| | |
| | corporale şi necorporale (rd. 26 – 27) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) | 26| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a.2) Venituri (ct. 7813) | 27| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Ajustări de valoare privind activele | 28| | |
| | circulante (rd. 29 – 30) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 29| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 30| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 11.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 32| | |
| | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 +| | | |
| | 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi | 33| | |
| | vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând | | | |
| | transferuri şi contribuţii datorate în baza | | | |
| | unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului | 34| | |
| | înconjurător (ct. 652) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.4. Cheltuieli din reevaluarea | 35| | |
| | imobilizărilor corporale (ct. 655) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 36| | |
| | evenimente similare (ct. 6587) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 +| 37| | |
| | 6583 + 6584 + 6588) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 38| | |
| | înregistrate de entităţile radiate din | | | |
| | Registrul general şi care mai au în derulare | | | |
| | contracte de leasing (ct. 666*) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 40 – 41) | 39| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Cheltuieli (ct. 6812) | 40| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Venituri (ct. 7812) | 41| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 42| | |
| (rd. 17 la 20 – 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 43| | |
|____________________________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 16 – 42) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 42 – 16) | 44| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 12.| Venituri din interese de participare (ct. 7611| 45| | |
| | + 7612 + 7613) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, veniturile obţinute de la | 46| | |
| | entităţile afiliate | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 13.| Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, veniturile obţinute de la | 48| | |
| | entităţile afiliate | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 14.| Venituri din subvenţii de exploatare pentru | 49| | |
| | dobânda datorată (ct. 7418) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 15.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764| 50| | |
| | + 765 + 767 + 768) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, venituri din alte imobilizări | 51| | |
| | financiare (ct. 7615) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)| 52| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 16.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 53| | |
| | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | |
| | ca active circulante (rd. 54 – 55) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Cheltuieli (ct. 686) | 54| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Venituri (ct. 786) | 55| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 17.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) | 56| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, cheltuielile în relaţia cu | 57| | |
| | entităţile afiliate | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + | 58| | |
| | 665 + 667 + 668) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) | 59| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 60| | |
|____________________________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 52 – 59) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 59 – 52) | 61| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 18.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) | 64| | |
|____|_______________________________________________| |_________|_________|
| | – Profit (rd. 62 – 63) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 63 – 62) | 65| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 19.| Impozitul pe profit (ct. 691) | 66| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 20.| Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 67| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 21.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 68| | |
| | mai sus (ct. 698) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 22.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 69| | |
| | RAPORTARE: | | | |
| |_______________________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 64 – 66 – 67 – 68) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68); | 70| | |
| | (rd. 66 + 67 + 68 – 64) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 – se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
ANEXA 3
Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entităţile cărora le sunt
incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi
completările ulterioare
I. Prevederi generale
1.1. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligaţia să
întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice.
1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la
art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în
Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru data de 31 decembrie 2018, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la
tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 procedează la întocmirea balanţei de verificare
cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează
în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii
determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza
întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale
direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale,
prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind
îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiarcontabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea
raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului
Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale
2.1. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care
cuprind următoarele formulare:
a) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2
din prezenta anexă;
b) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta
anexă;
c) „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;
d) „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.
(2) Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi
cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă
anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile
determinate potrivit prevederilor IFRS.
2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de
telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la
încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări
sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de
activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din
Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
656/1997, cu modificările ulterioare.
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în
raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea
identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate,
potrivit legii.
(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau
persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând
formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine
prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea
raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul
de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă
aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările
contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă
electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin
programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.
2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în
lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie
3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile
anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se
efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic,
potrivit art. 27 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice
despre exerciţiul financiar ales.
(2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii
înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau
numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la
dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
(3) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:
– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
– adresa şi numărul de telefon;
– numărul de înregistrare la registrul comerţului;
– codul unic de înregistrare;
– capitalul social.
(4) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate
la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului
financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele
nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data
înfiinţării acestora.
3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum şi a înştiinţării
prevăzute la pct. 3.2 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie
de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul
de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate
în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe
baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10),
prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
Judeţul _____________________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea ________________________ (denumire clasă CAEN) ______________
Adresa: localitatea _____________, Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
sectorul _____, str. ____________, Activitatea preponderentă efectiv
nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___ desfăşurată
Telefon __________, fax __________ (denumire clasă CAEN) ______________
Număr din registrul comerţului ___ Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
Forma de proprietate ________|_|_| Cod unic de înregistrare
__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie …..
________
| cod 10 | – lei –
|________|___________________________________________________________________
| Denumirea elementului |Nr.| Sold an curent la: |
| |rd.|_____________________|
| | |01.01.2018|31.12.2018|
|__________________________________________________|___|__________|__________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|__________|__________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – 2803 | 01| | |
| | – 2903) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci | 02| | |
| | comerciale, drepturi şi active similare şi | | | |
| | alte imobilizări necorporale | | | |
| | (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2906 -| | | |
| | 2908) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Avansuri (ct. 4094) | 04| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Active necorporale de explorare şi | 05| | |
| | evaluare a resurselor minerale (ct. 206 – | | | |
| | 2806 – 2907) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Terenuri şi construcţii | 07| | |
| | (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + | 08| | |
| | 223 – 2813 – 2913) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.| 09| | |
| | 214 + 224 – 2814 – 2914) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Investiţii imobiliare (ct. 215 – 2815 – | 10| | |
| | 2915) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie| 11| | |
| | (ct. 231 – 2931) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie| 12| | |
| | (ct. 235 – 2935) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 7. Active corporale de explorare şi evaluare| 13| | |
| | a resurselor minerale (ct. 216 – 2816 – | | | |
| | 2916) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 8. Plante productive (ct. 218 – 2818 – 2918)| 14| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 9. Avansuri (ct. 4093) | 15| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 07 la 15) | 16| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + | 17| | |
| | 227 – 284 – 294) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 – | 18| | |
| | 2961) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup| 19| | |
| | (ct. 2671 + 2672 – 2964) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate| 20| | |
| | şi la entităţile controlate în comun (ct. | | | |
| | 262 + 263 – 2962) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate| 21| | |
| | şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673| | | |
| | + 2674 – 2965) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 – 2963)| 22| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 6. Alte împrumuturi | 23| | |
| | (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – | | | |
| | 2966* – 2968*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 18 la 23) | 24| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17| 25| | |
| | + 24) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | I. STOCURI | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Materii prime şi materiale consumabile | 26| | |
| | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + | | | |
| | 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 – 391 – | | | |
| | 392 – 3951 – 3958 – 398) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Active imobilizate deţinute în vederea | 27| | |
| | vânzării (ct. 311) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Producţia în curs de execuţie | 28| | |
| | (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* – 393 – 3941 -| | | |
| | 3952) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Produse finite şi mărfuri | 29| | |
| | (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + | | | |
| | 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 | | | |
| | – 3945 – 3946 – 3947 – 3953 – 3954 – 3955 – | | | |
| | 3956 – 3957 – 396 – 397 – 4428) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Avansuri (ct. 4091) | 30| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 26 la 30) | 31| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | II. CREANŢE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Creanţe comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* | 32| | |
| | + 2678* + 2679* – 2966* – 2968* + 411 + 413 | | | |
| | + 418 – 491) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Avansuri plătite (ct. 4092) | 33| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Sume de încasat de la entităţile din grup| 34| | |
| | (ct. 451** – 495*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Sume de încasat de la entităţile asociate| 35| | |
| | şi entităţile controlate în comun (ct. 453**| | | |
| | – 495*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu | 36| | |
| | instrumente derivate (ct. 4652) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + | 37| | |
| | 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428**| | | |
| | + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 | | | |
| | + 461 + 4662 + 473** + 4762** – 496 + 5187) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 – | 38| | |
| | 495*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 8. Creanţe reprezentând dividende | 39| | |
| | repartizate în cursul exerciţiului financiar| | | |
| | (ct. 463) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 32 la 39) | 40| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | 41| | |
| | (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 – ct. 595| | | |
| | – 596 – 598 + 5113 + 5114) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI | 42| | |
| | (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + | | | |
| | 541 + 542) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | 43| | |
| | (rd. 31 + 40 + 41 + 42) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 45 | 44| | |
| | + 46), din care: | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la un| 45| | |
| | an (din ct. 471* + din ct. 474*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de | 46| | |
| | un an (din ct. 471* + din ct. 474*) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | | | |
| | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,| 47| | |
| | prezentându-se separat împrumuturile din | | | |
| | emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. | | | |
| | 161 + 1681 – 169) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Sume datorate instituţiilor de credit | 48| | |
| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682| | | |
| | + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 49| | |
| | (ct. 419) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 +| 50| | |
| | 404 + 408) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + | 51| | |
| | 405) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 6. Datorii din operaţiuni de leasing | 52| | |
| | financiar (ct. 406) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 7. Sume datorate entităţilor din grup | 53| | |
| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 8. Sume datorate entităţilor asociate şi | 54| | |
| | entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + | | | |
| | 1686 + 2692 + 453***) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 9. Datorii rezultate din operaţiunile cu | 55| | |
| | instrumente derivate (ct. 4651) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 56| | |
| | şi datoriile privind asigurările sociale | | | |
| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 | | | |
| | + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +| | | |
| | 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + | | | |
| | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | |
| | 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | |
| | 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 | | | |
| | + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 47 la 56) | 57| | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 58| | |
| | (rd. 43 + 45 – 57 – 75 – 78 – 81) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 59| | |
| | (rd. 25 + 46 + 58) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | | | |
| | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,| 60| | |
| | prezentându-se separat împrumuturile din | | | |
| | emisiunea de obligaţiuni convertibile | | | |
| | (ct. 161 + 1681 – 169) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Sume datorate instituţiilor de credit | 61| | |
| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682| | | |
| | + 5191 + 5192 + 5198) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 62| | |
| | (ct. 419) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 +| 63| | |
| | 404 + 408) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + | 64| | |
| | 405) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 6. Datorii din operaţiuni de leasing | 65| | |
| | financiar (ct. 406) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 7. Sume datorate entităţilor din grup | 66| | |
| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 8. Sume datorate entităţilor asociate şi | 67| | |
| | entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + | | | |
| | 1686 + 2692 + 453***) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 9. Datorii rezultate din operaţiunile cu | 68| | |
| | instrumente derivate (ct. 4651) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 69| | |
| | şi datoriile privind asigurările sociale | | | |
| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 | | | |
| | + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +| | | |
| | 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + | | | |
| | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | |
| | 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + | | | |
| | 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 | | | |
| | + 5195 + 5196 + 5197) | | | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 60 la 69) | 70| | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| H.| PROVIZIOANE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Provizioane pentru beneficiile | 71| | |
| | angajaţilor (ct. 1517) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 | 72| | |
| | + 1514 + 1518) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 71 + 72) | 73| | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| I.| VENITURI ÎN AVANS | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 74| | |
| | (rd. 75 + 76), din care: | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la un| 75| | |
| | an (din ct. 475*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de | 76| | |
| | un an (din ct. 475*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 77| | |
| | – total (rd. 78 + 79), din care: | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la un| 78| | |
| | an (ct. 472*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de | 79| | |
| | un an (ct. 472*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Venituri în avans aferente activelor | 80| | |
| | primite prin transfer de la clienţi (ct. | | | |
| | 478) (rd. 81 + 82), din care: | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la un| 81| | |
| | an (din ct. 478*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de | 82| | |
| | un an (din ct. 478*) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 74 + 77 + 80) | 83| | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
| J.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | I. CAPITAL | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 84| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 85| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Capital subscris reprezentând datorii | 86| | |
| | financiare*2) (ct. 1027) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 87| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 5. Ajustări ale capitalului social/| SOLD C | 88| | |
| | patrimoniul regiei (ct. 1028) |________|___| | |
| | | SOLD D | 89| | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | 6. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 90| | |
| | proprii (ct. 103) |________|___| | |
| | | SOLD D | 91| | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 84 + 85 + 86 + 87 + 88 – 89 + 90 | 92| | |
| | – 91) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 93| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 94| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | IV. REZERVE | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 95| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. | 96| | |
| | 1063) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 97| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | TOTAL (rd. 95 la 97) | 98| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 99| | |
| | conversia situaţiilor financiare |________|___| | |
| | anuale individuale într-o monedă | SOLD D |100| | |
| | de prezentare diferită de monedă | | | | |
| | funcţională (ct. 1072) | | | | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | Acţiuni proprii (ct. 109) |101| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Câştiguri legate de instrumentele de |102| | |
| | capitaluri proprii (ct. 141) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Pierderi legate de instrumentele de |103| | |
| | capitaluri proprii (ct. 149) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA | SOLD C |104| | |
| | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___| | |
| | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS | SOLD D |105| | |
| | 29 (ct. 117) | | | | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C |106| | |
| | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS |________|___| | |
| | 29 (ct. 118) | SOLD D |107| | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C |108| | |
| | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___| | |
| | (ct. 121) | SOLD D |109| | |
| |____________________________________|________|___|__________|__________|
| | Repartizarea profitului (ct. 129) |110| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | CAPITALURI PROPRII – TOTAL |111| | |
| | (rd. 92 + 93 + 94 + 98 + 99 – 100 – 101 + | | | |
| | 102 – 103 + 104 – 105 + 106 – 107 + 108 – | | | |
| | 109 – 110) | | | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Patrimoniul privat (ct. 1023)*3) |112| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | Patrimoniul public (ct. 1026) |113| | |
| |_____________________________________________|___|__________|__________|
| | CAPITALURI – TOTAL (rd. 111 + 112 + 113) |114| | |
|____|_____________________________________________|___|__________|__________|
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
*1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679
reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o
perioadă mai mică de 12 luni.
*2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS
32, reprezintă datorii financiare.
*3) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile
Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi
a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările
ulterioare.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
4.3. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1
alin. (1) lit. b), este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie ……..
cod 20 – lei –
____________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorilor |Nr.| Perioada de |
| |rd.| raportare |
| | |___________________|
| | |An |An curent|
| | |precedent| |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| A | B | 1 | 2 |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 1.| Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05) | 01| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Producţia vândută | 02| | |
| | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 -| | | |
| | din ct. 6815) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 – | 03| | |
| | din ct. 6815) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | |
| | cifrei de afaceri (ct. 7411) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 2.| Venituri aferente costului producţiei| Sold C | 06| | |
| | în curs de execuţie (ct. 711 + 712 + |________|___| | |
| | 713) | Sold D | 07| | |
|____|______________________________________|________|___|_________|_________|
| 3.| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | |
| | investiţii imobiliare (rd. 09 + 10) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 4.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | |
| | necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 5.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | |
| | imobiliare (ct. 725) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 6.| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | |
| | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | |
| | vederea vânzării (ct. 753) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 7.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | |
| | necorporale şi corporale (ct. 755) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 8.| Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) | 13| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 9.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | |
| | agricole (ct. 757) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 10.| Venituri din subvenţii de exploatare | 15| | |
| | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 +| | | |
| | 7419) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 11.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), | 16| | |
| | din care: | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – venituri din subvenţii pentru investiţii | 17| | |
| | (ct. 7584) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – câştiguri din cumpărări în condiţii | 18| | |
| | avantajoase (ct. 7587) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 19| | |
| (rd. 01 + 06 – 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + | | | |
| 16) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 12.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 20| | |
| | materialele consumabile | | | |
| | (ct. 601 + 602) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606| 21| | |
| | + 608) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 22| | |
| | (ct. 605) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 23| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 24| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 13.| Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27), din | 25| | |
| | care: | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + | 26| | |
| | 643 + 644) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia| 27| | |
| | socială (ct. 645 + 646) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 14.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 28| | |
| | necorporale, corporale, investiţiile | | | |
| | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | |
| | cost (rd. 29 – 30) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + | 29| | |
| | 6817) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 30| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b) Ajustări de valoare privind activele | 31| | |
| | circulante (rd. 32 – 33) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 32| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 33| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 15.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43) | 34| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 35| | |
| | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 +| | | |
| | 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi | 36| | |
| | vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând | | | |
| | transferuri şi contribuţii datorate în baza | | | |
| | unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului | 37| | |
| | înconjurător (ct. 652) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.4. Cheltuieli legate de activele | 38| | |
| | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | |
| | deţinute în vederea vânzării (ct. 653) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.5. Cheltuieli din reevaluarea | 39| | |
| | imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. | | | |
| | 655) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.6. Cheltuieli privind investiţiile | 40| | |
| | imobiliare (ct. 656) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi| 41| | |
| | produsele agricole (ct. 657) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 42| | |
| | evenimente similare (ct. 6587) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | 15.9. Alte cheltuieli | 43| | |
| | (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + | | | |
| | 6588) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 45 – 46) | 44| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Cheltuieli (ct. 6812) | 45| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Venituri (ct. 7812) | 46| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 47| | |
| (rd. 20 la 23 – 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 48| | |
|____________________________________________________| |_________|_________|
| | – Profit (rd. 19 – 47) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 47 – 19) | 49| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 16.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. | 50| | |
| | 7611) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 17.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 51| | |
| | asociate (ct. 7612) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 18.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 52| | |
| | asociate şi entităţi controlate în comun (ct. | | | |
| | 7613) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 19.| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 53| | |
| | instrumente financiare (ct. 762) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 20.| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 54| | |
| | derivate (ct. 763) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 21.| Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. | 55| | |
| | 765) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 22.| Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 56| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, veniturile obţinute de la | 57| | |
| | entităţile din grup | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 23.| Venituri din subvenţii de exploatare pentru | 58| | |
| | dobânda datorată (ct. 7418) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 24.| Venituri din investiţii financiare pe termen | 59| | |
| | scurt (ct. 7617) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 25.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767| 60| | |
| | + 768) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL | 61| | |
| (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + | | | |
| 60) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 26.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 62| | |
| | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | |
| | ca active circulante (rd. 63 – 64) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Cheltuieli (ct. 686) | 63| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Venituri (ct. 786) | 64| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 27.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 65| | |
| | alte instrumente financiare (ct. 661) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 28.| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 66| | |
| | derivate (ct. 662) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 29.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) | 67| | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – din care, cheltuielile în relaţia cu | 68| | |
| | entităţile din grup | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 30.| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + | 69| | |
| | 665 + 667 + 668) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + | 70| | |
| 67 + 69) | | | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 71| | |
|____________________________________________________| |_________|_________|
| | – Profit (rd. 61 – 70) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 70 – 61) | 72| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61) | 73| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70) | 74| | |
|____________________________________________________|___|_________|_________|
| 31.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 75| | |
| |_______________________________________________| |_________|_________|
| | – Profit (rd. 73 – 74) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 74 – 73) | 76| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 32.| Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 77| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 33.| Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 78| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 34.| Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. | 79| | |
| | 792) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 35.| Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 80| | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 36.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 81| | |
| | mai sus (ct. 698) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
| 37.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 82| | |
| | RAPORTARE: | | | |
| |_______________________________________________| |_________|_________|
| | – Profit (rd. 75 – 77 – 78 + 79 – 80 – 81) | | | |
| |_______________________________________________|___|_________|_________|
| | – Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 – 79 + 80 + 81) | 83| | |
| | (rd. 77 + 78 + 80 + 81 – 75 – 79) | | | |
|____|_______________________________________________|___|_________|_________|
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 26 – se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”;
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
Structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi
modul de completare a acestora
4.4. (1) În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile
care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile
care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar
zero).
4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu
sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte
normative.
4.6. La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde
contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
4.7. În cadrul formularului „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), la „Situaţia ajustărilor pentru
depreciere” se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau
pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice productive.
4.8. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este
următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie …..
cod 30 – lei –
____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.| Nr. unităţi | Sume |
| |rd.| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit | 01| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici | 03| | |
| profit, nici pierdere | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante |Nr.|Total| Din care: |
| |rd.|(col.|_______________________|
| | |2 + |Pentru |Pentru |
| | |3) |activitatea|activitatea|
| | | |curentă |de |
| | | | |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 | 04| | | |
| la 17 + 19), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi – total (rd. 06 la | 05| | | |
| 08), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 30 de zile | 06| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 90 de zile | 07| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 1 an | 08| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | |
| asigurărilor sociale – total (rd. 10 la | | | | |
| 14), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru asigurări sociale de| 10| | | |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi| | | | |
| alte persoane asimilate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | |
| sociale de sănătate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13| | | |
| pentru şomaj | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – alte datorii sociale | 14| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | |
| fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite | 17| | | |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, | | | | |
| din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia asiguratorie pentru muncă | 18| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul | 19| | | |
| stabilit la bugetele locale | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi | 20| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la| 21| | |
| sfârşitul perioadei, respectiv la data de| | | |
| 31 decembrie | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul |Nr.| Sume |
| perioadei de raportare, subvenţii |rd.| |
| încasate şi creanţe restante | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22| |
| raportare pentru bunurile din domeniul | | |
| public, primite în concesiune, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23| |
| public plătite la bugetul de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de | 24| |
| stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul | 25| |
| de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de | 26| |
| raportare pentru terenuri*1) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27| |
| persoane nerezidente, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 28| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29| |
| persoane nerezidente din statele membre | | |
| ale Uniunii Europene, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 30| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31| |
| raportare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii încasate în cursul perioadei | 32| |
| de raportare aferente activelor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii aferente veniturilor, din | 33| |
| care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii pentru stimularea ocupării | 34| |
| forţei de muncă*) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Creanţe restante, care nu au fost | 35| |
| încasate la termenele prevăzute în | | |
| contractele comerciale şi/sau în actele | | |
| normative în vigoare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 36| |
| sectorul majoritar sau integral de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 37| |
| sectorul privat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete acordate salariaţilor |Nr.| Sume |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate | 38| |
| salariaţilor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 39| |
| categorii de beneficiari, alţii decât | | |
| salariaţii | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| activitatea de cercetare-dezvoltare**) |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare | 40| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după surse de finanţare (rd. 42 + 43), | 41| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri publice | 42| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri private | 43| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după natura cheltuielilor (rd. 45 + | 44| | |
| 46), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli curente | 45| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli de capital | 46| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***) |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare | 47| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 48| | |
| necorporale (ct. 4094), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 49| | |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări| | | |
| necorporale (din ct. 4094) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avasuri acordate entităţilor afiliate | 50| | |
| nerezidente pentru imobilizări | | | |
| necorporale (din ct. 4094) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 51| | |
| corporale (ct. 4093), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 52| | |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări| | | |
| corporale (din ct. 4093) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor afiliate | 53| | |
| nerezidente pentru imobilizări corporale | | | |
| (din ct. 4093) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute | 54| | |
| (rd. 55 + 61), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, | 55| | |
| interese de participare, alte titluri | | | |
| imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute| | | |
| (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 56| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 57| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni şi părţi sociale emise de | 58| | |
| nerezidenţi, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – deţineri de cel puţin 10% | 59| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 60| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute | 61| | |
| (rd. 62 + 63), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 62| | |
| în lei, a căror decontare se face în | | | |
| funcţie de cursul unei valute (din ct. | | | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în valută (din ct. | 63| | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru | 64| | |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor | | | |
| şi pentru prestări de servicii acordate | | | |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate, | | | |
| în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + | | | |
| 413 + 418), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale în relaţia cu | 65| | |
| entităţile neafiliate nerezidente, | | | |
| avansuri pentru cumpărări de bunuri de | | | |
| natura stocurilor şi pentru prestări de | | | |
| servicii acordate furnizorilor neafiliaţi| | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 | | | |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. | | | |
| 418) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale în relaţia cu | 66| | |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri| | | |
| pentru cumpărări de bunuri de natura | | | |
| stocurilor şi pentru prestări de servicii| | | |
| acordate furnizorilor afiliaţi | | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 | | | |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. | | | |
| 418) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit | 67| | |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. | | | |
| 411 + din ct. 413) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi | 68| | |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 69| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + | | | |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + | | | |
| 4482) (rd. 70 la 74), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe în legătură cu bugetul | 70| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4382) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 71| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + | | | |
| 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii de încasat (ct. 445) | 72| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte | 73| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu bugetul | 74| | |
| statului (ct. 4482) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu | 75| | |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe cu entităţi afiliate | 76| | |
| nerezidente (din ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale cu entităţi | 77| | |
| afiliate nerezidente (din ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 78| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| neîncasate la termenul stabilit (din ct. | | | |
| 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct.| | | |
| 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din | | | |
| ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + | | | |
| din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)| | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 79| | |
| derivate (ct. 4652) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 80| | |
| + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 81 la | | | |
| 83), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări cu entităţile asociate şi | 81| | |
| entităţile controlate în comun, decontări| | | |
| cu acţionarii privind capitalul şi | | | |
| decontări din operaţiuni în participaţie | | | |
| (ct. 453 + 456 + 4582) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu persoanele | 82| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât creanţele în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. | | | |
| 471 + din ct. 473) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sumele preluate din contul 542 | 83| | |
| „Avansuri de trezorerie” reprezentând | | | |
| avansurile de trezorerie, acordate | | | |
| potrivit legii şi nedecontate până la | | | |
| data de raportare (din ct. 461) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 84| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – de la nerezidenţi | 85| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate | 86| | |
| operatorilor economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 87| | |
| (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. | | | |
| 88 la 91), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 88| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 89| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni emise de nerezidenţi | 90| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 91| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 94 + 95), | 93| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5311) | 94| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5314) | 95| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în | 96| | |
| valută (rd. 97 + 99), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5121), din care: | 97| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în lei deschise la | 98| | |
| bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5124), din care: | 99| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în valută deschise la|100| | |
| bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi |101| | |
| acreditive (rd. 102 + 103), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare, acreditive |102| | |
| şi alte valori de încasat, în lei (ct. | | | |
| 5112 + din ct. 5125 + 5411) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare şi acreditive|103| | |
| în valută (din ct. 5125 + 5414) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 |104| | |
| + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134| | | |
| + 140), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt |105| | |
| (credite primite de la instituţii | | | |
| financiare pentru care durata | | | |
| contractului de credit este mai mică de 1| | | |
| an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din | | | |
| care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei |106| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |107| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung |108| | |
| (credite primite de la instituţii | | | |
| financiare pentru care durata | | | |
| contractului de credit este mai mare sau | | | |
| egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + | | | |
| 110), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei |109| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |110| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi |111| | |
| dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. | | | |
| 1682) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |112| | |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 | | | |
| + 114), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei şi exprimate în lei, a căror |113| | |
| decontare se face în funcţie de cursul | | | |
| unei valute | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |114| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate |115| | |
| (ct. 167), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – valoarea concesiunilor primite (din ct.|116| | |
| 167) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de |117| | |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în | | | |
| sume brute | | | |
| (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + | | | |
| 419), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale în relaţia cu |118| | |
| entităţile neafiliate nerezidente, | | | |
| avansuri primite de la clienţi neafiliaţi| | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + | | | |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 +| | | |
| din ct. 408 + din ct. 419) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale în relaţia cu |119| | |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri| | | |
| primite de la clienţi afiliaţi | | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + | | | |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +| | | |
| din ct. 419) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi |120| | |
| conturi asimilate | | | |
| (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + | | | |
| 4281) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul |121| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 | | | |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. | | | |
| 122 la 125), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii în legătură cu bugetul |122| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4381) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii fiscale în legătură cu bugetul |123| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + | | | |
| 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte |124| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu bugetul |125| | |
| statului (ct. 4481) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu |126| | |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii cu entităţi afiliate |127| | |
| nerezidente*2) (din ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cu scadenţa iniţială mai mare de un |128| | |
| an | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale cu entităţi |129| | |
| afiliate nerezidente indiferent de | | | |
| scadenţă (din ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |130| | |
| (ct. 455), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |131| | |
| persoane fizice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |132| | |
| persoane juridice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii din operaţiuni cu instrumente |133| | |
| derivate (ct. 4651) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|134| | |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + | | | |
| 478 + 509) | | | |
| (rd. 135 la 139), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări cu entităţile asociate şi |135| | |
| entităţile controlate în comun, decontări| | | |
| cu acţionarii privind capitalul, | | | |
| dividende şi decontări din operaţii în | | | |
| participaţie | | | |
| (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu persoanele |136| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât datoriile în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului)*3) | | | |
| (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + | | | |
| din ct. 473) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii nereluate la venituri (din |137| | |
| ct. 472) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – vărsăminte de efectuat pentru |138| | |
| imobilizări financiare şi investiţii pe | | | |
| termen scurt (ct. 269 + 509) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – venituri în avans aferente activelor |139| | |
| primite prin transfer de la clienţi (ct. | | | |
| 478) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: |140| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către nerezidenţi |141| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la |142| | |
| operatorii economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din |143| | |
| care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni cotate*4) |144| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate*5) |145| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale |146| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – capital subscris vărsat de nerezidenţi|147| | |
| (din ct. 1012) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205) |148| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| colaboratorii |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |149| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| domeniul public al statului |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|150| | |
| statului aflate în administrare | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|151| | |
| statului aflate în concesiune | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|152| | |
| statului închiriate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| proprietatea privată a statului supuse |rd.| 2017 | 2018 |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*6) |153| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
| | |______________|______________|
| | | Suma | %*7) | Suma | %*7) |
| | | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
| | | 1) | 2) | 3) | 4) |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*7) |154| | X | | X |
| (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), | | | | | |
| din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice (rd. 156 |155| | | | |
| + 157), din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |156| | | | |
| subordonare centrală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |157| | | | |
| subordonare locală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital de |158| | | | |
| stat, din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital integral de stat; |159| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital majoritar de stat; |160| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital minoritar de stat; |161| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de regii autonome |162| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital |163| | | | |
| privat | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de persoane fizice |164| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de alte entităţi |165| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite |166| | |
| bugetului de stat sau local, de | | | |
| repartizat din profitul exerciţiului | | | |
| financiar de către companiile naţionale, | | | |
| societăţile naţionale, societăţile şi | | | |
| regiile autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale; |167| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale; |168| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |169| |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | |
| indiferent de ponderea acestora. | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite |170| | |
| bugetului de stat sau local şi virate în | | | |
| perioada de raportare din profitul | | | |
| reportat al companiilor naţionale, | | | |
| societăţilor naţionale, societăţilor şi | | | |
| al regiilor autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |171| | |
| exerciţiului financiar al anului | | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale; |172| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale; |173| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |174| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora. | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |175| | |
| exerciţiilor financiare anterioare anului| | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale |176| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale |177| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |178| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Repartizări interimare de dividende |Nr.| Sume (lei) |
| potrivit Legii nr. 163/2018 |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2018 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – dividendele interimare repartizate*8) |179| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| XVI. Creanţe preluate prin cesionare de |Nr.| Sume (lei) |
| la persoane juridice*****) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |180| | |
| persoane juridice (la valoarea nominală),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |181| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |182| | |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |183| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Venituri obţinute din activităţi |Nr.| Sume (lei) |
| agricole******) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|184| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în
vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în
termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare
conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din
26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) …
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile
obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul
(1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate
să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca
rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d)
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate
venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. …”.
*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc.).
*2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la
rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an” şi „datorii comerciale cu
entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)”.
*3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
*5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
*6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
*7) La secţiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 – 165 în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
*8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se
raportează dividendele prezentate la rd. 166.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
4.9. Structura formularului*) „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzut la pct. 2.1. alin.
(1) lit. d), este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie ….
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.| Valori brute |
| |rd.|______________________________________________|
| | |Sold |Creşteri| Reduceri |Sold final |
| | |iniţial| |_________________|(col. 5 = |
| | | | |Total|Din care: |1 + 2 – 3) |
| | | | | |dezmembrări| |
| | | | | |şi casări | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| I. Imobilizări | | | | | | |
| necorporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Cheltuieli de dezvoltare| 01| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Alte imobilizări | 02| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Active necorporale de | 03| | | | X | |
| explorare şi evaluare a | | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Avansuri acordate pentru| 04| | | | | |
| imobilizări necorporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| II. Imobilizări | | | | | | |
| corporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Terenuri | 06| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Construcţii | 07| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Instalaţii tehnice şi | 08| | | | | |
| maşini | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Alte instalaţii, utilaje| 09| | | | | |
| şi mobilier | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Investiţii imobiliare | 10| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Active corporale de | 11| | | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Plante productive | 12| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Imobilizări corporale în| 13| | | | | |
| curs de execuţie | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Investiţii imobiliare în| 14| | | | | |
| curs de execuţie | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Avansuri acordate pentru| 15| | | | | |
| imobilizări corporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| III. Active biologice | 17| | | | X | |
| productive | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| IV. Imobilizări | 18| | | | X | |
| financiare | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| ACTIVE IMOBILIZATE – | 19| | | | | |
| TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 | | | | | | |
| + 18) | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.|Sold |Amortizare|Amortizare |Amortizare |
| |rd.|iniţial|în cursul |aferentă |la sfârşitul|
| | | |anului |imobilizărilor|anului |
| | | | |scoase din |(col. 9 = |
| | | | |evidenţă |6 + 7 – 8) |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| I. Imobilizări | | | | | |
| necorporale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Cheltuieli de dezvoltare| 20| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Alte imobilizări | 21| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Active necorporale de | 22| | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| TOTAL (rd. 20 + 21 + 22)| 23| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| II. Imobilizări | | | | | |
| corporale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Terenuri | 24| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Construcţii | 25| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Instalaţii tehnice şi | 26| | | | |
| maşini | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Alte instalaţii, utilaje| 27| | | | |
| şi mobilier | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Investiţii imobiliare | 28| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Active corporale de | 29| | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Plante productive | 30| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| TOTAL (rd. 24 la 30) | 31| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| III. Active biologice | 32| | | | |
| productive | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. | 33| | | | |
| 23 + 31 + 32) | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.|Sold |Ajustări |Ajustări |Sold |
| |rd.|iniţial|constituite|reluate la|final |
| | | |în cursul |venituri |(col. 13|
| | | |anului | |= 10 + |
| | | | | |11 – 12)|
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Cheltuieli de dezvoltare | 34| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Alte imobilizări | 35| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Active necorporale de explorare| 36| | | | |
| şi evaluare a resurselor | | | | | |
| minerale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| TOTAL (rd. 34 la 36) | 37| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Terenuri | 38| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Construcţii | 39| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Instalaţii tehnice şi maşini | 40| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Alte instalaţii, utilaje şi | 41| | | | |
| mobilier | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Investiţii imobiliare | 42| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Active corporale de explorare | 43| | | | |
| şi evaluare a resurselor | | | | | |
| minerale evaluate la cost | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Plante productive | 44| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Imobilizări corporale în curs | 45| | | | |
| de execuţie | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Investiţii imobiliare în curs | 46| | | | |
| de execuţie | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| TOTAL (rd. 38 la 46) | 47| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| III. Active biologice | 48| | | | |
| productive | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| IV. Imobilizări financiare | 49| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – | 50| | | | |
| TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
ANEXA 4
Structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi
modul de completare a acestora
1. (1) Formularele care compun situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum şi
raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 9 din
ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de formularul „Date
informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).
(2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate”
(cod 40), entităţile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3.
2. (1) În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care
au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile
care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
3. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu
sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte
normative.
4. La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea
tichetelor acordate, potrivit legii.
5. În formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric
sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia
ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările
pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.
6. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din
anexa nr. 1 este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie …..
cod 30 – lei –
____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.| Nr. unităţi | Sume |
| |rd.| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit | 01| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici | 03| | |
| profit, nici pierdere | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante |Nr.|Total| Din care: |
| |rd.|(col.|_______________________|
| | |2 + |Pentru |Pentru |
| | |3) |activitatea|activitatea|
| | | |curentă |de |
| | | | |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 | 04| | | |
| la 17 + 19), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi – total (rd. 06 la | 05| | | |
| 08), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 30 de zile | 06| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 90 de zile | 07| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 1 an | 08| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | |
| asigurărilor sociale – total | | | | |
| (rd. 10 la 14), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru asigurări sociale de| 10| | | |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi| | | | |
| alte persoane asimilate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | |
| sociale de sănătate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13| | | |
| pentru şomaj | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – alte datorii sociale | 14| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | |
| fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite | 17| | | |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, | | | | |
| din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia asiguratorie pentru muncă | 18| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul | 19| | | |
| stabilit la bugetele locale | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi | 20| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi | 21| | |
| la sfârşitul perioadei, respectiv la data| | | |
| de 31 decembrie | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei|Nr.| Sume (lei) |
| de raportare, subvenţii încasate şi |rd.| |
| creanţe restante | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22| |
| raportare pentru bunurile din domeniul | | |
| public, primite în concesiune, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23| |
| public plătite la bugetul de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de | 24| |
| stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul | 25| |
| de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de | 26| |
| raportare pentru terenuri*1) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27| |
| persoane nerezidente, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 28| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29| |
| persoane nerezidente din statele membre | | |
| ale Uniunii Europene, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 30| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31| |
| raportare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii încasate în cursul perioadei | 32| |
| de raportare aferente activelor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii aferente veniturilor, din | 33| |
| care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii pentru stimularea ocupării | 34| |
| forţei de muncă*) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Creanţe restante, care nu au fost | 35| |
| încasate la termenele prevăzute în | | |
| contractele comerciale şi/sau în actele | | |
| normative în vigoare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 36| |
| sectorul majoritar sau integral de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 37| |
| sectorul privat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete acordate salariaţilor |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate | 38| |
| salariaţilor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 39| |
| categorii de beneficiari, alţii decât | | |
| salariaţii | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| activitatea de cercetare-dezvoltare**) |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: | 40| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după surse de finanţare (rd. 42 + 43), | 41| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri publice | 42| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri private | 43| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după natura cheltuielilor (rd. 45 + | 44| | |
| 46), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli curente | 45| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli de capital | 46| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***) |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare | 47| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 48| | |
| necorporale (ct. 4094) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 49| | |
| corporale (ct. 4093) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute | 50| | |
| (rd. 51 + 57), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, | 51| | |
| interese de participare, alte titluri | | | |
| imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute| | | |
| (rd. 52 + 53 + 54 + 56), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 52| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 53| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni şi părţi sociale emise de | 54| | |
| nerezidenţi, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – deţineri de cel puţin 10% | 55| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 56| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. | 57| | |
| 58 + 59), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 58| | |
| în lei, a căror decontare se face în | | | |
| funcţie de cursul unei valute (din ct. | | | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în valută (din ct. | 59| | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru | 60| | |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor | | | |
| şi pentru prestări de servicii acordate | | | |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate, | | | |
| în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + | | | |
| 413 + 418), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale în relaţia cu | 61| | |
| nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări | | | |
| de bunuri de natura stocurilor şi pentru | | | |
| prestări de servicii acordate | | | |
| furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi | | | |
| asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + | | | |
| din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 | | | |
| + din ct. 418) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit | 62| | |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. | | | |
| 411 + din ct. 413) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi | 63| | |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 64| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + | | | |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + | | | |
| 4482) (rd. 65 la 69), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe în legătură cu bugetul | 65| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4382) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 66| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + | | | |
| 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii de încasat (ct. 445) | 67| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte | 68| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu bugetul | 69| | |
| statului (ct. 4482) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu | 70| | |
| entităţile afiliate (ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 71| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| neîncasate la termenul stabilit (din ct. | | | |
| 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct.| | | |
| 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din | | | |
| ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + | | | |
| din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)| | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 72| | |
| + 4662 + 471 + 473) (rd. 73 la 75), din | | | |
| care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări privind interesele de | 73| | |
| participare, decontări cu acţionarii/ | | | |
| asociaţii privind capitalul, decontări | | | |
| din operaţiuni în participaţie (ct. 453 +| | | |
| 456 + 4582) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu persoanele | 74| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât creanţele în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + | | | |
| din ct. 473 + 4662) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sumele preluate din contul 542 | 75| | |
| „Avansuri de trezorerie” reprezentând | | | |
| avansurile de trezorerie, acordate | | | |
| potrivit legii şi nedecontate până la | | | |
| data de raportare (din ct. 461) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 76| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – de la nerezidenţi | 77| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate | 78| | |
| operatorilor economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 79| | |
| (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508)| | | |
| (rd. 80 la 83), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 80| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 81| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni emise de nerezidenţi | 82| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 83| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 84| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 86 + 87), | 85| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5311) | 86| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5314) | 87| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în | 88| | |
| valută (rd. 89 + 91), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5121), din care: | 89| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în lei deschise la | 90| | |
| bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5124), din care: | 91| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în valută deschise | 92| | |
| la bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi | 93| | |
| acreditive (rd. 94 + 95), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare, acreditive | 94| | |
| şi alte valori de încasat, în lei (ct. | | | |
| 5112 + din ct. 5125 + 5411) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare şi acreditive| 95| | |
| în valută (din ct. 5125 + 5414) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 +| 96| | |
| 109 + 111 + 112 + 117 + 118 + 121 + 127),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt | 97| | |
| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), | | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei | 98| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută | 99| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung |100| | |
| (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + | | | |
| 102), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei |101| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |102| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi |103| | |
| dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. | | | |
| 1682) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |104| | |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 105 +| | | |
| 106), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei şi exprimate în lei, a căror |105| | |
| decontare se face în funcţie de cursul | | | |
| unei valute | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |106| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate |107| | |
| (ct. 167), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – valoarea concesiunilor primite (din ct.|108| | |
| 167) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de |109| | |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în | | | |
| sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + | | | |
| 408 + 419), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale în relaţia cu |110| | |
| nerezidenţii, avansuri primite de la | | | |
| clienţi nerezidenţi şi alte conturi | | | |
| asimilate, în sume brute (din ct. 401 + | | | |
| din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 +| | | |
| din ct. 408 + din ct. 419) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi |111| | |
| conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + | | | |
| 426 + 427 + 4281) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul |112| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 | | | |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 113| | | |
| la 116), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii în legătură cu bugetul |113| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4381) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii fiscale în legătură cu bugetul |114| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 | | | |
| + 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte |115| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu bugetul |116| | |
| statului (ct. 4481) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu |117| | |
| entităţile afiliate (ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |118| | |
| (ct. 455), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |119| | |
| persoane fizice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |120| | |
| persoane juridice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|121| | |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + | | | |
| 509) (rd. 122 la 126), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări privind interesele de |122| | |
| participare, decontări cu acţionarii/ | | | |
| asociaţii privind capitalul, decontări | | | |
| din operaţii în participaţie (ct. 453 + | | | |
| 456 + 457 + 4581) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu persoanele |123| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât datoriile în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului)*2) (din ct. 462 + 4661 + din | | | |
| ct. 472 + din ct. 473) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii nereluate la venituri (din |124| | |
| ct. 472) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – vărsăminte de efectuat pentru |125| | |
| imobilizări financiare şi investiţii pe | | | |
| termen scurt (ct. 269 + 509) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – venituri în avans aferente activelor |126| | |
| primite prin transfer de la clienţi (ct. | | | |
| 478) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) |127| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la |128| | |
| operatorii economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din |129| | |
| care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni cotate*3) |130| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate*4) |131| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale |132| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – capital subscris vărsat de nerezidenţi |133| | |
| (din ct. 1012) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205) |134| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| colaboratorii |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |135| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| domeniul public al statului |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|136| | |
| statului aflate în administrare | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|137| | |
| statului aflate în concesiune | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|138| | |
| statului închiriate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| proprietatea privată a statului supuse |rd.| 2017 | 2018 |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*5) |139| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
| | |______________|______________|
| | | Suma | %*6) | Suma | %*6) |
| | | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
| | | 1) | 2) | 3) | 4) |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*6) |140| | X | | X |
| (rd. 141 + 144 + 148 + 149 + 150 + 151), | | | | | |
| din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice |141| | | | |
| (rd. 142 + 143), din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |142| | | | |
| subordonare centrală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |143| | | | |
| subordonare locală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital de |144| | | | |
| stat, din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital integral de stat; |145| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital majoritar de stat; |146| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital minoritar de stat; |147| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de regii autonome |148| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital |149| | | | |
| privat | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de persoane fizice |150| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de alte entităţi |151| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite |152| | |
| bugetului de stat sau local, de | | | |
| repartizat din profitul exerciţiului | | | |
| financiar de către companiile naţionale, | | | |
| societăţile naţionale, societăţile şi | | | |
| regiile autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale; |153| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale; |154| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |155| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora. | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite |156| | |
| bugetului de stat sau local şi virate în | | | |
| perioada de raportare din profitul | | | |
| reportat al companiilor naţionale, | | | |
| societăţilor naţionale, societăţilor şi | | | |
| al regiilor autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |157| | |
| exerciţiului financiar al anului | | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale |158| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale |159| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |160| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |161| | |
| exerciţiilor financiare anterioare anului| | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale |162| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale |163| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |164| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Repartizări interimare de dividende |Nr.| Sume (lei) |
| potrivit Legii nr. 163/2018 |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2018 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – dividendele interimare repartizate*7) |165| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| XVI. Creanţe preluate prin cesionare de |Nr.| Sume (lei) |
| la persoane juridice*****) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 31 decembrie | 31 decembrie |
| | | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |166| | |
| persoane juridice (la valoarea nominală),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |167| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |168| | |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |169| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVI. Venituri obţinute din activităţi |Nr.| Sume (lei) |
| agricole******) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 31 decembrie | 31 decembrie |
| | | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|170| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Situaţia veniturilor şi |Nr.| Sume (lei) |
| cheltuielilor |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 31 decembrie | 31 decembrie |
| | | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 1.| Cifra de afaceri netă |171| | |
| | (rd. 172 + 173 – 174 + 175 + 176) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Producţia vândută |172| | |
| | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + | | | |
| | 706 + 708) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Venituri din vânzarea mărfurilor |173| | |
| | (ct. 707) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Reduceri comerciale acordate (ct. |174| | |
| | 709) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Venituri din dobânzi înregistrate de|175| | |
| | entităţile radiate din Registrul | | | |
| | general şi care mai au în derulare | | | |
| | contracte de leasing (ct. 766)*8) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Venituri din subvenţii de exploatare|176| | |
| | aferente cifrei de afaceri nete (ct.| | | |
| | 7411) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 2.| Venituri aferente costului |Sold C |177| | |
| | producţiei în curs de |_______|___|______________|______________|
| | execuţie (ct. 711 + 712) |Sold D |178| | |
|____|_____________________________|_______|___|______________|______________|
| 3.| Venituri din producţia de |179| | |
| | imobilizări necorporale şi corporale| | | |
| | (ct. 721 + 722) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 4.| Venituri din reevaluarea |180| | |
| | imobilizărilor corporale (ct. 755) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 5.| Venituri din producţia de investiţii|181| | |
| | imobiliare (ct. 725) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 6.| Venituri din subvenţii de exploatare|182| | |
| | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + | | | |
| | 7416 + 7417 + 7419) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 7.| Alte venituri din exploatare (ct. |183| | |
| | 751 + 758 + 7815), din care: | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – venituri din subvenţii pentru |184| | |
| | investiţii (ct. 7584) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – venituri din fondul comercial |185| | |
| | negativ (ct. 7815) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL |186| | |
| (rd. 171 + 177 – 178 + 179 + 180 + 181 + | | | |
| 182 + 183) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 8.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi |187| | |
| | materialele consumabile (ct. 601 + | | | |
| | 602) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Alte cheltuieli materiale |188| | |
| | (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | b) Alte cheltuieli externe (cu |189| | |
| | energie şi apă) (ct. 605) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | c) Cheltuieli privind mărfurile |190| | |
| | (ct. 607) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Reduceri comerciale primite |191| | |
| | (ct. 609) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 9.| Cheltuieli cu personalul (rd. 193 + |192| | |
| | 194), din care: | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | a) Salarii şi indemnizaţii*9) (ct. |193| | |
| | 641 + 642 + 643 + 644) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | b) Cheltuieli privind asigurările şi|194| | |
| | protecţia socială (ct. 645 + 646) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 10.| a) Ajustări de valoare privind |195| | |
| | imobilizările corporale şi | | | |
| | necorporale (rd. 196 – 197) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + |196| | |
| | 6817) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | a.2) Venituri (ct. 7813) |197| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | b) Ajustări de valoare privind |198| | |
| | activele circulante (rd. 199 – 200) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) |199| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) |200| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 11.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. |201| | |
| | 202 la 208) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile|202| | |
| | externe | | | |
| | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + | | | |
| | 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + | | | |
| | 627 + 628) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, |203| | |
| | taxe şi vărsăminte asimilate; | | | |
| | cheltuieli reprezentând transferuri | | | |
| | şi contribuţii datorate în baza unor| | | |
| | acte normative speciale | | | |
| | (ct. 635 + 6586) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.3. Cheltuieli cu protecţia |204| | |
| | mediului înconjurător (ct. 652) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.4 Cheltuieli din reevaluarea |205| | |
| | imobilizărilor corporale (ct. 655) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.5. Cheltuieli privind |206| | |
| | calamităţile şi alte evenimente | | | |
| | similare (ct. 6587) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | 11.6. Alte cheltuieli |207| | |
| | (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584| | | |
| | + 6588) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Cheltuieli cu dobânzile de |208| | |
| | refinanţare înregistrate de | | | |
| | entităţile radiate din Registrul | | | |
| | general şi care mai au în derulare | | | |
| | contracte de leasing (ct. 666)*8) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Ajustări privind provizioanele (rd. |209| | |
| | 210 – 211) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Cheltuieli (ct. 6812) |210| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Venituri (ct. 7812) |211| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL |212| | |
| (rd. 187 la 190 – 191 + 192 + 195 + | | | |
| 198 + 201 + 209) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
|__________________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 186 – 212) |213| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Pierdere (rd. 212 – 186) |214| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 12.| Venituri din interese de participare|215| | |
| | (ct. 7611 + 7612 + 7613) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – din care, veniturile obţinute de |216| | |
| | la entităţile afiliate | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 13.| Venituri din dobânzi (ct. 766)*8) |217| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – din care, veniturile obţinute de |218| | |
| | la entităţile afiliate | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 14.| Venituri din subvenţii de exploatare|219| | |
| | pentru dobânda datorată (ct. 7418) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 15.| Alte venituri financiare |220| | |
| | (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + | | | |
| | 768) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – din care, venituri din alte |221| | |
| | imobilizări financiare (ct. 7615) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL |222| | |
| (rd. 215 + 217 + 219 + 220) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 16.| Ajustări de valoare privind |223| | |
| | imobilizările financiare şi | | | |
| | investiţiile financiare deţinute ca | | | |
| | active circulante (rd. 224 – 225) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Cheltuieli (ct. 686) |224| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Venituri (ct. 786) |225| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 17.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. |226| | |
| | 666)*8) | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – din care, cheltuielile în relaţia |227| | |
| | cu entităţile afiliate | | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 |228| | |
| | + 664 + 665 + 667 + 668) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL |229| | |
| (rd. 223 + 226 + 228) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
|__________________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 222 – 229) |230| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Pierdere (rd. 229 – 222) |231| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI TOTALE (rd. 186 + 222) |232| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 212 + 229) |233| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 18.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) | | | |
|____|_____________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 232 – 233) |234| | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Pierdere (rd. 233 – 232) |235| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 19.| Impozitul pe profit (ct. 691) |236| | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 20.| Impozitul specific unor activităţi |237| | |
| | (ct. 695) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 21.| Alte impozite neprezentate la |238| | |
| | elementele de mai sus (ct. 698) | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 22.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A |239| | |
| | PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| |_____________________________________| | | |
| | – Profit (rd. 234 – 236 – 237 – 238)| | | |
| |_____________________________________|___|______________|______________|
| | – Pierdere |240| | |
| | (rd. 235 + 236 + 237 + 238); | | | |
| | (rd. 236 + 237 + 238 – 234). | | | |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în
vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care
în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare
conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din
26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) …
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile
obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul
(1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate
să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca
rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d)
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate
venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. …”.
*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc.).
*2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
*3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
*5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
*6) La secţiunea XII „Capital social vărsat”, la rd. 141 – 151, în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 140.
*7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se
raportează dividendele prezentate la rd. 152
*8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
*9) La rândul 193 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite
potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
7. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.2 şi
2.3 din anexa nr. 1 şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 este următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie …..
cod 30 – lei –
____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.| Nr. unităţi | Sume |
| |rd.| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit | 01| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici | 03| | |
| profit, nici pierdere | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante |Nr.|Total| Din care: |
| |rd.|(col.|_______________________|
| | |2 + |Pentru |Pentru |
| | |3) |activitatea|activitatea|
| | | |curentă |de |
| | | | |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 | 04| | | |
| la 17 + 19), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi – total (rd. 06 la | 05| | | |
| 08), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 30 de zile | 06| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 90 de zile | 07| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – peste 1 an | 08| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | |
| asigurărilor sociale – total | | | | |
| (rd. 10 la 14), din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru asigurări sociale de| 10| | | |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi| | | | |
| alte persoane asimilate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | |
| sociale de sănătate | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13| | | |
| pentru şomaj | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – alte datorii sociale | 14| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | |
| fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite | 17| | | |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, | | | | |
| din care: | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| – contribuţia asiguratorie pentru muncă | 18| | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul | 19| | | |
| stabilit la bugetele locale | | | | |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi | 20| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la| 21| | |
| sfârşitul perioadei, respectiv la data de| | | |
| 31 decembrie | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul |Nr.| Sume (lei) |
| perioadei de raportare, subvenţii |rd.| |
| încasate şi creanţe restante | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22| |
| raportare pentru bunurile din domeniul | | |
| public, primite în concesiune, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23| |
| public plătite la bugetul de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de | 24| |
| stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul | 25| |
| de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de | 26| |
| raportare pentru terenuri*1) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27| |
| persoane nerezidente, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 28| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29| |
| persoane nerezidente din statele membre | | |
| ale Uniunii Europene, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – impozitul datorat la bugetul de stat | 30| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31| |
| raportare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii încasate în cursul perioadei | 32| |
| de raportare aferente activelor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii aferente veniturilor, din | 33| |
| care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – subvenţii pentru stimularea ocupării | 34| |
| forţei de muncă*) | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Creanţe restante, care nu au fost | 35| |
| încasate la termenele prevăzute în | | |
| contractele comerciale şi/sau în actele | | |
| normative în vigoare, din care: | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 36| |
| sectorul majoritar sau integral de stat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – creanţe restante de la entităţi din | 37| |
| sectorul privat | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete acordate salariaţilor |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 1 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate | 38| |
| salariaţilor | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 39| |
| categorii de beneficiari, alţii decât | | |
| salariaţii | | |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| activitatea de cercetare-dezvoltare**) |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: | 40| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după surse de finanţare (rd. 42 + 43), | 41| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri publice | 42| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – din fonduri private | 43| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – după natura cheltuielilor (rd. 45 + | 44| | |
| 46), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli curente | 45| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cheltuieli de capital | 46| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***) |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare | 47| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 48| | |
| necorporale (ct. 4094), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 49| | |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări| | | |
| necorporale (din ct. 4094) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 50| | |
| afiliate nerezidente pentru imobilizări | | | |
| necorporale (din ct. 4094) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări | 51| | |
| corporale (ct. 4093), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 52| | |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări| | | |
| corporale (din ct. 4093) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – avansuri acordate entităţilor | 53| | |
| afiliate nerezidente pentru imobilizări | | | |
| corporale (din ct. 4093) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute | 54| | |
| (rd. 55 + 61), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile | 55| | |
| afiliate, interese de participare, alte | | | |
| titluri imobilizate şi obligaţiuni, în | | | |
| sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), | | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 56| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 57| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni şi părţi sociale emise de | 58| | |
| nerezidenţi, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – deţineri de cel puţin 10% | 59| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 60| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute | 61| | |
| (rd. 62 + 63), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 62| | |
| în lei, a căror decontare se face în | | | |
| funcţie de cursul unei valute (din ct. | | | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe imobilizate în valută (din ct. | 63| | |
| 267) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru | 64| | |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor | | | |
| şi pentru prestări de servicii acordate | | | |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate, | | | |
| în sume brute | | | |
| (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), | | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale în relaţia cu | 65| | |
| entităţile neafiliate nerezidente, | | | |
| avansuri pentru cumpărări de bunuri de | | | |
| natura stocurilor şi pentru prestări de | | | |
| servicii acordate furnizorilor neafiliaţi| | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. | | | |
| 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din | | | |
| ct. 418) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale în relaţia cu | 66| | |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri| | | |
| pentru cumpărări de bunuri de natura | | | |
| stocurilor şi pentru prestări de servicii| | | |
| acordate furnizorilor neafiliaţi | | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. | | | |
| 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din | | | |
| ct. 418) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit | 67| | |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. | | | |
| 411 + din ct. 413) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi | 68| | |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 69| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + | | | |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + | | | |
| 4482) (rd. 70 la 74), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe în legătură cu bugetul | 70| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4382) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 71| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + | | | |
| 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii de încasat (ct. 445) | 72| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte | 73| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu bugetul | 74| | |
| statului (ct. 4482) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu | 75| | |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe cu entităţi afiliate | 76| | |
| nerezidente (din ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe comerciale cu entităţi | 77| | |
| afiliate nerezidente (din ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul | 78| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| neîncasate la termenul stabilit (din ct. | | | |
| 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din | | | |
| ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + | | | |
| din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 | | | |
| + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. | | | |
| 4482) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 79| | |
| + 4662 + 471 + 473) (rd. 80 la 82), din | | | |
| care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări privind interesele de | 80| | |
| participare, decontări cu acţionarii/ | | | |
| asociaţii privind capitalul, decontări | | | |
| din operaţiuni în participaţie | | | |
| (ct. 453 + 456 + 4582) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte creanţe în legătură cu persoanele | 81| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât creanţele în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului) | | | |
| (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 | | | |
| + 4662) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sumele preluate din contul 542 | 82| | |
| „Avansuri de trezorerie” reprezentând | | | |
| avansurile de trezorerie, acordate | | | |
| potrivit legii şi nedecontate până la | | | |
| data de raportare (din ct. 461) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 83| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – de la nerezidenţi | 84| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate | 85| | |
| operatorilor economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 86| | |
| (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508)| | | |
| (rd. 87 la 90), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate emise de rezidenţi | 87| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale emise de rezidenţi | 88| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni emise de nerezidenţi | 89| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – obligaţiuni emise de nerezidenţi | 90| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 93 + 94), | 92| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5311) | 93| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5314) | 94| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în | 95| | |
| valută (rd. 96 + 98), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei (ct. 5121), din care: | 96| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în lei deschise la | 97| | |
| bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută (ct. 5124), din care: | 98| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – conturi curente în valută deschise la| 99| | |
| bănci nerezidente | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi |100| | |
| acreditive (rd. 101 + 102), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare, acreditive |101| | |
| şi alte valori de încasat, în lei | | | |
| (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume în curs de decontare şi acreditive|102| | |
| în valută (din ct. 5125 + 5414) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 104 + 107 + 110 + 111 + 114 |103| | |
| + 116 + 119 + 120 + 125 + 129 + 132 + | | | |
| 138), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt |104| | |
| (credite primite de la instituţii | | | |
| financiare pentru care durata | | | |
| contractului de credit este mai mică de | | | |
| 1 an) (din ct. 519), (rd. 105 + 106), | | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei |105| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |106| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung |107| | |
| (credite primite de la instituţii | | | |
| financiare pentru care durata | | | |
| contractului de credit este mai mare sau | | | |
| egală cu 1 an) (din ct. 162), | | | |
| (rd. 108 + 109), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei |108| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |109| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi |110| | |
| dobânzile aferente (ct. 1626 + din | | | |
| ct. 1682) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |111| | |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112 | | | |
| + 113), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în lei şi exprimate în lei, a căror |112| | |
| decontare se face în funcţie de cursul | | | |
| unei valute | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – în valută |113| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate |114| | |
| (ct. 167), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – valoarea concesiunilor primite |115| | |
| (din ct. 167) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de |116| | |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în | | | |
| sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + | | | |
| 408 + 419), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale în relaţia cu |117| | |
| entităţile neafiliate nerezidente, | | | |
| avansuri primite de la clienţi neafiliaţi| | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + | | | |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +| | | |
| din ct. 419) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale în relaţia cu |118| | |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri| | | |
| primite de la clienţi afiliaţi | | | |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în| | | |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii | | | |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + | | | |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +| | | |
| din ct. 419) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi |119| | |
| conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + | | | |
| 426 + 427 + 4281) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul |120| | |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului | | | |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 | | | |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 121| | | |
| la 124), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii în legătură cu bugetul |121| | |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + | | | |
| 4381) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii fiscale în legătură cu bugetul |122| | |
| statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + | | | |
| 444 + 446) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – fonduri speciale – taxe şi vărsăminte |123| | |
| asimilate (ct. 447) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu bugetul |124| | |
| statului (ct. 4481) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu |125| | |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii cu entităţi afiliate |126| | |
| nerezidente*2) (din ct. 451), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – cu scadenţa iniţială mai mare de un |127| | |
| an | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – datorii comerciale cu entităţile |128| | |
| afiliate nerezidente indiferent de | | | |
| scadenţă (din ct. 451) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |129| | |
| (ct. 455), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |130| | |
| persoane fizice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – sume datorate acţionarilor/asociaţilor |131| | |
| persoane juridice | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|132| | |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + | | | |
| 509) (rd. 133 la 137), din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – decontări privind interesele de |133| | |
| participare, decontări cu acţionarii/ | | | |
| asociaţii privind capitalul, decontări | | | |
| din operaţii în participaţie (ct. 453 + | | | |
| 456 + 457 + 4581) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – alte datorii în legătură cu persoanele |134| | |
| fizice şi persoanele juridice, altele | | | |
| decât datoriile în legătură cu | | | |
| instituţiile publice (instituţiile | | | |
| statului)*3) | | | |
| (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din | | | |
| ct. 473) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – subvenţii nereluate la venituri |135| | |
| (din ct. 472) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – vărsăminte de efectuat pentru |136| | |
| imobilizări financiare şi investiţii pe | | | |
| termen scurt (ct. 269 + 509) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – venituri în avans aferente activelor |137| | |
| primite prin transfer de la clienţi | | | |
| (ct. 478) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: |138| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către nerezidenţi |139| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la |140| | |
| operatorii economici****) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), |141| | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni cotate*4) |142| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – acţiuni necotate*5) |143| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – părţi sociale |144| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – capital subscris vărsat de nerezidenţi |145| | |
| (din ct. 1012) | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205) |146| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| colaboratorii |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |147| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| domeniul public al statului |rd.| 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|148| | |
| statului aflate în administrare | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|149| | |
| statului aflate în concesiune | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|150| | |
| statului închiriate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| proprietatea privată a statului supuse |rd.| 2017 | 2018 |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*6) |151| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat |Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| |rd.| 2017 | 2018 |
| | |______________|______________|
| | | Suma | %*7) | Suma | %*7) |
| | | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
| | | 1) | 2) | 3) | 4) |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*7) |152| | X | | X |
| (rd. 153 + 156 + 160 + 161 + 162 + 163), | | | | | |
| din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice |153| | | | |
| (rd. 154 + 155), din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |154| | | | |
| subordonare centrală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de instituţii publice de |155| | | | |
| subordonare locală; | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital de |156| | | | |
| stat, din care: | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital integral de stat; |157| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital majoritar de stat; |158| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – cu capital minoritar de stat; |159| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de regii autonome |160| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de societăţile cu capital |161| | | | |
| privat | | | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de persoane fizice |162| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| – deţinut de alte entităţi |163| | | | |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite |164| | |
| bugetului de stat sau local, de | | | |
| repartizat din profitul exerciţiului | | | |
| financiar de către companiile naţionale, | | | |
| societăţile naţionale, societăţile şi | | | |
| regiile autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale; |165| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale; |166| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |167| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora. | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| |Nr.| Sume (lei) |
| |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite |168| | |
| bugetului de stat sau local şi virate în | | | |
| perioada de raportare din profitul | | | |
| reportat al companiilor naţionale, | | | |
| societăţilor naţionale, societăţilor şi | | | |
| al regiilor autonome, din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |169| | |
| exerciţiului financiar al anului | | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale; |170| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale; |171| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |172| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – dividende/vărsăminte din profitul |173| | |
| exerciţiilor financiare anterioare anului| | | |
| precedent, din care virate: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice centrale |174| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către instituţii publice locale |175| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – către alţi acţionari la care statul/ |176| | |
| unităţile administrativ teritoriale/ | | | |
| instituţiile publice deţin direct/ | | | |
| indirect acţiuni sau participaţii | | | |
| indiferent de ponderea acestora | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Repartizări interimare de dividende |Nr.| Sume (lei) |
| potrivit Legii nr. 163/2018 |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 2018 |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| – dividendele interimare repartizate*8) |177| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| XVI. Creanţe preluate prin cesionare de |Nr.| Sume (lei) |
| la persoane juridice*****) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 31 decembrie | 31 decembrie |
| | | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |178| | |
| persoane juridice (la valoarea nominală),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |179| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la |180| | |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),| | | |
| din care: | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| – creanţe preluate prin cesionare de la |181| | |
| persoane juridice afiliate | | | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Venituri obţinute din activităţi |Nr.| Sume (lei) |
| agricole******) |rd.| |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| A | B | 31 decembrie | 31 decembrie |
| | | 2017 | 2018 |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|182| | |
|__________________________________________|___|______________|______________|
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în
vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care
în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare
conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din
26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr.
1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) …
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul
articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale
exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca
produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de
prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. …”.
*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc).
*2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la
rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an” şi „datorii comerciale cu
entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)”.
*3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
*5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
*6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
*7) La secţiunea „XII Capital social vărsat”, la rd. 153 – 163, în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 152.
*8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se
raportează dividendele prezentate la rd. 164.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
8. Structura formularului*) „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) pentru entităţile prevăzute la
pct. 2.1, 2.2 şi 2.3 din anexa nr. 1 şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 este
următoarea:
————
*) Formularul este reprodus în facsimil.
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie ….
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.| Valori brute |
| |rd.|______________________________________________|
| | |Sold |Creşteri| Reduceri |Sold final |
| | |iniţial| |_________________|(col. 5 = |
| | | | |Total|Din care: |1 + 2 – 3) |
| | | | | |dezmembrări| |
| | | | | |şi casări | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| I. Imobilizări | | | | | | |
| necorporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Cheltuieli de | 01| | | | X | |
| constituire şi | | | | | | |
| cheltuieli de dezvoltare| | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Alte imobilizări | 02| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Avansuri acordate pentru| 03| | | | X | |
| imobilizări necorporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Active necorporale de | 04| | | | X | |
| explorare şi evaluare a | | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| II. Imobilizări | | | | | | |
| corporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Terenuri | 06| | | | X | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Construcţii | 07| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Instalaţii tehnice şi | 08| | | | | |
| maşini | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Alte instalaţii, utilaje| 09| | | | | |
| şi mobilier | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Investiţii imobiliare | 10| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Active corporale de | 11| | | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Active biologice | 12| | | | | |
| productive | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Imobilizări corporale în| 13| | | | | |
| curs de execuţie | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Investiţii imobiliare în| 14| | | | | |
| curs de execuţie | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| Avansuri acordate pentru| 15| | | | | |
| imobilizări corporale | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16| | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| III. Imobilizări | 17| | | | X | |
| financiare | | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
| ACTIVE IMOBILIZATE – | 18| | | | | |
| TOTAL (rd. 05 + 16 + 17)| | | | | | |
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|___________|
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.|Sold |Amortizare|Amortizare |Amortizare |
| |rd.|iniţial|în cursul |aferentă |la sfârşitul|
| | | |anului |imobilizărilor|anului |
| | | | |scoase din |(col. 9 = |
| | | | |evidenţă |6 + 7 – 8) |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| I. Imobilizări | | | | | |
| necorporale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Cheltuieli de | 19| | | | |
| constituire şi | | | | | |
| cheltuieli de dezvoltare| | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Alte imobilizări | 20| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Active necorporale de | 21| | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)| 22| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| II. Imobilizări | | | | | |
| corporale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Terenuri | 23| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Construcţii | 24| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Instalaţii tehnice şi | 25| | | | |
| maşini | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Alte instalaţii, utilaje| 26| | | | |
| şi mobilier | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Investiţii imobiliare | 27| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Active corporale de | 28| | | | |
| explorare şi evaluare a | | | | | |
| resurselor minerale | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| Active biologice | 29| | | | |
| productive | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| TOTAL (rd. 23 la 29) | 30| | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
| AMORTIZĂRI – TOTAL | 31| | | | |
| (rd. 22 + 30) | | | | | |
|_________________________|___|_______|__________|______________|____________|
SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
cod 40 – lei –
____________________________________________________________________________
| Elemente de imobilizări |Nr.|Sold |Ajustări |Ajustări |Sold |
| |rd.|iniţial|constituite|reluate la|final |
| | | |în cursul |venituri |(col. 13|
| | | |anului | |= 10 + |
| | | | | |11 – 12)|
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Cheltuieli de constituire şi | 32| | | | |
| cheltuieli de dezvoltare | | | | |
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Alte imobilizări | 33| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Active necorporale de explorare| 34| | | | |
| şi evaluare a resurselor | | | | | |
| minerale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| TOTAL (rd. 32 la 34) | 35| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Terenuri | 36| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Construcţii | 37| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Instalaţii tehnice şi maşini | 38| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Alte instalaţii, utilaje şi | 39| | | | |
| mobilier | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Investiţii imobiliare | 40| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Active corporale de explorare | 41| | | | |
| şi evaluare a resurselor | | | | | |
| minerale | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Active biologice productive | 42| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Imobilizări corporale în curs | 43| | | | |
| de execuţie | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| Investiţii imobiliare în curs | 44| | | | |
| de execuţie | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| III. Imobilizări financiare | 46| | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
| AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – | 47| | | | |
| TOTAL (rd. 35 + 45 + 46) | | | | | |
|________________________________|___|_______|___________|__________|________|
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional